Treballem per projectes

L’escoltisme reivindica l’experiència com a motor d’aprenentatge. La pedagogía de l’acció, l’aprendre fent, es basa en la idea d’aprendre per mitjà de l’observació, l’experimentació i l’activitat personal. Una de les millors eines metodològiques per donar sentit a la pedagogía de l’acció en el sí de l’escoltisme és el Treball per Projectes. A més a més, la naturalesa col·lectiva dels projectes els converteix en oportunitats per enfortir el grup i per descobrir la complementarietat entre els seus membres. Els projectes són reptes comunitaris que es desenvolupen sumant esforços, fortaleses, habilitats i coneixements de tots els participants.

Un projecte és doncs un procés que es divideix en diferents fases encaminades a aconseguir un objectiu conjunt. La participació dels infants i joves ha de ser intensa en totes les fases del projecte, sent sempre ells els protagonistes de l’acció que es desenvolupa. Així doncs, el paper dels i les caps ha de ser d’acompanyament, deixant el protagonisme als infants i joves i vetllant per a que el projecte s’adapti sempre a les capacitats del grup. No hi ha treball per projectes sense una aposta decidida per la participació dels infants al llarg de tot el procés i sense assumir les conseqüències que se’n deriven. Posar el projecte en mans dels infants requereix estar disposat a que el distorsionin i el modifiquin tant com necessitin fins a fer-se’l propi.

Però la implicació i motivació d’un grup en qualsevol activitat depèn de molts factors. Un dels més significatius és la idoneïtat del tema que es treballa, l’interès que suscita i la importància que els infants li atorguen. És evident que preguntar a un grup de nens “què voleu fer” i asseure’s a esperar una resposta no és una bona contribució a la progressió del grup i és una il·lusió pensar que d’aquesta manera és possible que brollin idees que reflecteixin un interès o unes motivacions reals i assolibles. Hem d’intentar doncs apostar per una actitud activa per part dels caps que ajudi als infants i joves a descubrir els seus interessos i a decidir el que volen fer. L’article de la Finestra del Cau “A LA RECERCA DELS SEUS INTERESSOS!” us pot donar un cop de mà amb això.

A més a més, els projectes poden ser molt diversos. Depenent del grup i del moment podem fer projectes més o menys complexos, més o menys llargs (d’un trimestre, d’uns campaments, fins i tot d’un o dos caus!) i podem fer que siguin projectes interns dirigis al propi grup (projectes d’Unitat) o externs si són dirigits a la millora de l’entorn (projectes d’Aprenentatge i Servei o de Cooperació).

Així doncs, el treball per projectes és un mètode històric de l’escoltisme que ens permet treballar els interessos dels nostres infants i joves de la manera més vivencial possible. A més a més, és una eina suficientment flexible per adaptar-se a les necessitats especifiques de cada grup. A continuació teniu un document resum sobre el Treball per Projectes que inclou la pedagogía, les fases i la tipología de projectes. Així com recursos, idees i els millors consells per a acompanyar-vos en el desenvolupament de projectes de les vostres unitats!

Recordeu també que per qualsevol pregunta, dubte o necessitat pel que fa a projectes podeu comptar amb el suport de l’àrea de branques, demanant-ho a l’àrea de seguiments pedagògics i/o escrivint a [email protected]