ELS BÀSICS PER LA INCLUSIÓ

Des de l’equip, el que plantegem és que tota jove que vulgui formar part de l’escoltisme tingui un lloc, per tant, que sigui partícip dels caus i de la resta d’activitats i responsabilitats que es donen en l’àmbit escolta.

No valorem com a un factor clau el fet de tenir un diagnòstic, ni basar-nos en patologies: sinó que ens basem en l’observació de com es troben les joves als caus (ja sigui com a infant o cap): si se senten còmodes per participar, si es mostren a gust amb el grup i que en general es donin relacions de respecte.
Creiem que és important observar les joves al Cau i valorar com participen i com es donen les relacions entre elles.

  • És  important que tots els aspectes que s’expliquen (tant dinàmiques,  planning del dia/ excursió, normes… ) siguin comprensibles, per això  es pot valorar si cal explicar-los de forma més simple i clara,  centrant-nos en  els temes      clau. També es pot exemplificar a través de representacions o amb suport visual fent esquemes. Per participar activament és important comprendre  els conceptes que es tracten.
  • Un  altre aspecte a tenir en compte és que les joves han de tenir un espai on expressar-se  i per això s’han de sentir còmodes. Es dóna més sensació de seguretat al treballar en petit grup i sobretot en entorns de respecte. El fet de sentir-se escoltada potenciarà la participació. En cap cas, cal forçar la situació en la que una persona no es senti còmode: es pot parlar  amb ella per valorar què la fa sentir més confortable.                      

La motivació facilita la implicació de les joves i que prenguin la iniciativa en les activitats. Per això és bàsic tenir en compte els interessos del grup i de forma individual, i ser conscients del què els hi agradaria treballar i quin és el tipus de dinàmiques en les que es troben més còmodes. Són les joves les que han d’identificar els seus interessos, però realitzant activitats de descoberta i projectes els hi serà més fàcil trobar com potenciar-los.

La inclusió (com a ideal) es planteja des del punt de vista en que el grup és un conjunt de persones que no distingeix a algú per ser diferent, ja aquesta diferència no es fa palpable perquè l’entorn i les activitats estan plantejades per tal que puguin ser compreses i tothom pugui participar per igual.