Adultcentrisme i PiJ

En el si del Cau, som múltiples les actrius que hi juguem un paper destacat i que el fem possible: famílies, infants, joves, caps, etc. Cal que totes tinguem el nostre paper i la nostra participació dins de l’agrupament. El problema, però, sorgeix quan som les caps les que aglutinem la major part de temps en els debats que duem a terme a Consell. Perquè, quant temps destinem a parlar de com estan els infants i joves? Quan prenem decisions, tenim en compte com repercutiran aquestes als infants? Tenim espais per explicar-nos entre unitats quin és l’estat de cadascuna? Com es senten els infants i joves dins de la seva pròpia unitat? I amb les caps?
I és que molt sovint, no destinem el temps necessari a plantejar-nos i valorar com està cadascuna de les unitats des de la perspectiva d’infants i joves i les seves necessitats.

Molts cops ens trobem, que els temes relacionats directament amb l’estat i participació d’infants i joves no disposen del temps que idòniament necessitarien. Sovint, ens és més fàcil dedicar l’enorme quantitat d’hores que destinem a Consell a temes centrats en el benestar de les caps o temes més de funcionament general del Cau de forma exclusiva. Aquests, evidentment, són temes de gran importància i que també han de disposar de temps, però no de manera única. I, aquí, és on rau el problema. Cal evitar, doncs, eclipsar infants i joves. Posar-les al centre de la nostra tasca educativa i del funcionament de l’agrupament és essencial per com entenem el Cau.

És aleshores, que cal plantejar-nos i posar sobre la taula com passar a prioritzar-les, tot atorgant la importància que tenen. Un element que ens permet fer un primer pas, és començar a fer un seguiment conjunt, per part de tot Consell, de les unitats. D’aquesta manera tindrem un espai on assegurarem que infants i joves estan al centre del nostre debat. A més, fer un seguiment de les unitats ens permet saber l’estat de totes les branques i valorar, en conjunt, com estem realitzant la tasca educativa amb tots els infants i joves del Cau.

Fer un seguiment més explícit de les unitats i donar-li importància, permet que entre totes puguem crear un model d’acompanyament real en el procés personal d’infants i joves del Cau.  És un espai que podem aprofitar per compartir mirades, punts de vista, debats i reflexions entorn la nostra tasca pedagògica. Podem ajudar a les companyes a millorar i extreure idees nosaltres mateixes per implementar-les a la nostra unitat. A més, posant en comú el projecte educatiu que fem entre totes, podem fer un treball més coherent amb les unitats. Aconseguint, així, establir unes línies generals per a tot l’agrupament. Per exemple, decidir certs mecanismes o idees que totes les unitats han de dur a terme adaptat a cada branca. Això proporciona un treball més continu al llarg dels anys, doncs entre totes anem creant unes bases pedagògiques per l’acompanyament que realitzem.

Si bé podem pensar que sovint el seguiment és cosa de les coordinadores pedagògiques, és important veure que acaba sent responsabilitat de tot Consell, doncs forma part de la tasca educativa que, entre totes, duem a terme al Cau. No obstant les coordinadores ho poden gestionar, preparar i trobar els mecanismes elles, per adaptar-ho a la realitat de cada Consell, però segueix sent responsabilitat de totes.

Dotar de significat les valoracions i compartir-les al Consell és bàsic per garantir que totes estem duent a terme un seguiment conjunt de cadascuna de les unitats, i de l’agrupament en sí. És important que com a Consell generem aquest espai per escoltar-nos i escoltar els infants i joves. Prèviament a la valoració de caps, és imprescindible que existeixi una valoració amb infants i joves, on es dediqui un espai perquè elles puguin dir la seva. Com a caps hem de tenir en compte la seva opinió i com elles viuen les situacions, per després poder traslladar la seva veu a Consell. Les valoracions, són un bon moment perquè totes estiguem al corrent de què està passant a les altres unitats. Som responsables de totes les branques donat que totes som caps del Cau. A més, amb les valoracions també estem passant relleu, doncs permet conèixer a tots els infants i joves del cau. També és una bona manera per ajudar-nos i aconsellar-nos entre nosaltres i seguir millorant la tasca. Una altra manera de fer un seguiment de les unitats és gestionant un consell d’infants, on elles mateixes siguin el centre i expliquin de primera mà la seva experiència i opinió envers l’acompanyament que reben. Hi ha moltes maneres de gestionar aquest tipus de consells, cal trobar la manera més apropiada per dur-ho a terme depenent de la realitat de cada agrupament. L’objectiu és posar en comú el dia a dia amb la resta de les companyes de Consell, per enriquir la tasca que fem.

Finalment, per concloure, és important quedar-nos amb aquesta idea de posar al centre de la nostra tasca educativa les infants i joves. Elles són una peça fonamental del Cau, el qual no s’entendria sense la seva presència i participació activa. Nosaltres, com a caps, tenim la responsabilitat de posar el nostre granet de sorra per assegurar espais horitzontals en què són elles les que de manera conjunta amb la resta d’implicades diuen la seva, per així, construir entre totes el Cau que volem. El recurs que us proposem és que feu la reflexió, mitjançant un qüestionari, sobre la participació que tenen les infants i joves a cada branca. Us proposem que, per unitats, realitzeu el següent test sobre la participació infantil i juvenil i posteriorment ho poseu en comú amb tot Consell. És una temàtica rellevant que no es pot obviar alhora de posar les infants i joves al centre de la tasca educativa.