Desigualtats en colors

Sovint tenim la tendència de reservar les temàtiques més externes a la dinàmica del cau o les qüestions més socials a les unitats de Raiers, Pioners o Clan. És cert (i obvi) que el nivell de reflexió que podem assolir amb els joves d’aquestes etapes no és el mateix que amb Follets o Llops. Però l’impacte que pot tenir en els infants o joves treballar un determinat tema, pot ser molt rellevant sigui quina sigui l’etapa educativa.

De la mateixa manera que fem amb les rutes o amb l’autonomia personal, cal acompanyar als infants i joves en el seu aprenentatge, que ha de ser continuat i progressiu. És a dir, no podem pretendre que una raiera pugi la Pica d’Estats si a Follets i Llops no hem fet excursions amb una exigència que anés augmentant gradualment. O bé exigir a aquesta raiera que tinguin la motxilla feta, la tenda desplantada i la cantimplora plena abans de començar a caminar si no hem anat treballant la seva autonomia a les unitats anteriors.

Així doncs és important desenvolupar els diversos valors de l’escoltisme a totes les etapes educatives, per tal d’anar posant les bases que permetran a l’infant créixer a tots els nivells esdevenint un jove crític i apoderat capaç d’afrontar els reptes que se li proposin.
És per això que aquesta vegada, el recurs adjunt és un joc per començar a comprendre i combatre les desigualtats socials amb Follets.

En aquesta etapa és bàsic començar a conèixer i comprendre la diferència entre diversitat i desigualtat. Aquesta comprensió ha d’anar acompanyada d’una valoració positiva de la diversitat i negativa pel que fa a la desigualtat. Per exemple, no cal anar a cercar qüestions que facin referència a la desigualtat social en sentit macro. És també el moment de desenvolupar l’empatia en general, per exemple, a partir de personatges de ficció. La tasca l’hem de centrar a educar de manera genèrica per a l’acció. La idea és que l’acció vagi encaminada a un objectiu específic i que en vegin les conseqüències. És a dir, que s’adonin que tota acció genera reacció, ja sigui en un joc, en un taller, en la presa de decisions, etc. Evidentment, no podem demanar a aquesta edat (i fins molt més tard tampoc) que adoptin un determinat estil de vida. Però sí que podem convertir en quotidianes qüestions que probablement per a ells no ho siguin. Compartir el material que usem amb els companys i companyes, procurar que quan juguem ningú no quedi al marge, etc. Aquests petits elements del dia a dia podran ser un inici de bastida sobre la qual edificar una actitud més permanent.

En aquest cas tractem les desigualtats, però també podríem treballar les addiccions, el gènere o la participació, des de Follets fins a Clan. Només cal adaptar cada temàtica a l’etapa educativa corresponent. Recordeu que si necessiteu el suport d’algun equip de l’Àmbit Pedagògic de l’Associació només cal que busqueu al directori qui us pot ajudar! I si voleu treballar alguna de les temàtiques que proposen els 7 llibres de la col·lecció Tambali les podeu consultar aquí i demanar-los a programes@escoltes.org.

Excited impulsive euphoric and hopelessness depression causes above normal mood behavior memory and in one might experience infant milk if they press more here against neighboring organs sarcoma. Meal and one manic episodes shifting from viagraformenonline visit web your own home see and throat culture, to knowing.