Desigualtats en colors

Sovint tenim la tendència de reservar les temàtiques més externes a la dinàmica del cau o les qüestions més socials a les unitats de Raiers, Pioners o Clan. És cert (i obvi) que el nivell de reflexió que podem assolir amb els joves d’aquestes etapes no és el mateix que amb Follets o Llops. Però l’impacte que pot tenir en els infants o joves treballar un determinat tema, pot ser molt rellevant sigui quina sigui l’etapa educativa.

De la mateixa manera que fem amb les rutes o amb l’autonomia personal, cal acompanyar als infants i joves en el seu aprenentatge, que ha de ser continuat i progressiu. És a dir, no podem pretendre que una raiera pugi la Pica d’Estats si a Follets i Llops no hem fet excursions amb una exigència que anés augmentant gradualment. O bé exigir a aquesta raiera que tinguin la motxilla feta, la tenda desplantada i la cantimplora plena abans de començar a caminar si no hem anat treballant la seva autonomia a les unitats anteriors.

Així doncs és important desenvolupar els diversos valors de l’escoltisme a totes les etapes educatives, per tal d’anar posant les bases que permetran a l’infant créixer a tots els nivells esdevenint un jove crític i apoderat capaç d’afrontar els reptes que se li proposin.
És per això que aquesta vegada, el recurs adjunt és un joc per començar a comprendre i combatre les desigualtats socials amb Follets.

En aquesta etapa és bàsic començar a conèixer i comprendre la diferència entre diversitat i desigualtat. Aquesta comprensió ha d’anar acompanyada d’una valoració positiva de la diversitat i negativa pel que fa a la desigualtat. Per exemple, no cal anar a cercar qüestions que facin referència a la desigualtat social en sentit macro. És també el moment de desenvolupar l’empatia en general, per exemple, a partir de personatges de ficció. La tasca l’hem de centrar a educar de manera genèrica per a l’acció. La idea és que l’acció vagi encaminada a un objectiu específic i que en vegin les conseqüències. És a dir, que s’adonin que tota acció genera reacció, ja sigui en un joc, en un taller, en la presa de decisions, etc. Evidentment, no podem demanar a aquesta edat (i fins molt més tard tampoc) que adoptin un determinat estil de vida. Però sí que podem convertir en quotidianes qüestions que probablement per a ells no ho siguin. Compartir el material que usem amb els companys i companyes, procurar que quan juguem ningú no quedi al marge, etc. Aquests petits elements del dia a dia podran ser un inici de bastida sobre la qual edificar una actitud més permanent.

En aquest cas tractem les desigualtats, però també podríem treballar les addiccions, el gènere o la participació, des de Follets fins a Clan. Només cal adaptar cada temàtica a l’etapa educativa corresponent. Recordeu que si necessiteu el suport d’algun equip de l’Àmbit Pedagògic de l’Associació només cal que busqueu al directori qui us pot ajudar! I si voleu treballar alguna de les temàtiques que proposen els 7 llibres de la col·lecció Tambali les podeu consultar aquí i demanar-los a programes@escoltes.org.