Els bàsics per a la inclusió

Des de l’equip el que plantegem és que tota jove que vulgui formar part de l’escoltisme tingui un lloc, per tant, que sigui partícip dels caus i de la resta d’activitats i responsabilitats que es donen en l’àmbit escolta.

No valorem com a un factor clau el fet de tenir un diagnòstic, ni basar-nos en patologies: sinó que ens basem en l’observació de com es troben les joves als caus (ja sigui com a infant o cap): si se senten còmodes per participar, si es mostren a gust amb el grup i que en general es donin relacions de respecte.

Creiem que és important observar les joves al cau i valorar com participen i com es donen les relacions entre elles.

    • És  important que tots els aspectes que s’expliquen (tant dinàmiques,  planning del dia/ excursió, normes… ) siguin comprensibles, per això  es pot valorar si cal explicar-los de forma més simple i clara, centrant-nos en  els temes clau. També es pot exemplificar a través de representacions o amb suport visual fent esquemes. Per participar activament és important comprendre  els conceptes que es tracten.
    • Un  altre aspecte a tenir en compte és que les joves han de tenir un espai on expressar-se  i per això s’han de sentir còmodes. Es dóna més sensació de seguretat al treballar en petit grup i sobretot en entorns de respecte. El fet de sentir-se escoltada potenciarà la participació. En cap cas, cal forçar la situació en la que una persona no es senti còmode: es pot parlar  amb ella per valorar què la fa sentir més confortable.

La motivació facilita la implicació de les joves i que prenguin la iniciativa en les activitats. Per això és bàsic tenir en compte els interessos del grup i de forma individual, i ser conscients del què els hi agradaria treballar i quin és el tipus de dinàmiques en les que es troben més còmodes. Són les joves les que han d’identificar els seus interessos, però realitzant activitats de descoberta i projectes els hi serà més fàcil trobar com potenciar-los.

La inclusió (com a ideal) es planteja des del punt de vista en que el grup és un conjunt de persones que no distingeix a algú per ser diferent, ja aquesta diferència no es fa palpable perquè l’entorn i les activitats estan plantejades per tal que puguin ser compreses i tothom pugui participar per igual.