Anàlisi de grup amb perspectiva de gènere

Aquest recurs és una proposta per construir, com el titulem, un anàlisi de grup amb perspectiva de gènere. Com a tal, està enfocat a generar un anàlisi de grup inclusiu i conscient en raó de gènere i amb una actitud feminista. Pot ser també un recurs interessant a l’hora de preparar els marxants pels campaments d’aquest estiu!

En la nostra societat coexisteixen un seguit d’opressions per raó de gènere, ètnia, orientació sexual, diversitat funcional, classe social i un llarg etcètera. Aquestes opressions es retroalimenten i travessen de mil maneres a les diferents comunitats, col·lectius i persones.

Anticipem aquí la necessitat d’ampliar aquesta proposta d’anàlisi per fer-la més interseccional, que inclogui d’altres opressions, amb la col·laboració de persones que comprenguin i treballin les diferents lluites socials.

A continuació trobareu diferents blocs temàtics de preguntes que contribuiran al vostre anàlisi de grup amb perspectiva de gènere. L’índex de preguntes que us proposem seguir és aquest:

-Quantes membres té la unitat? Com és la divisió per edats i com afecta a la relació entre les membres?

-Com és la realitat sexe-gènere de la unitat? Com influeix en les relacions entre les membres de la unitat?

-Com és l’entorn de les membres de la unitat?

-Problematitzem els punts forts i els punts febles?

-Quins són els interessos de la unitat?

-Revisem la participació i lideratges?

-Com és el repartiment de tasques?

-Repensem la gestió del temps, cures i conciliació?

-Com és la relació entre les membres de la unitat?

-Com és la relació amb les caps?

-Com són les activitats?

-Gestionem conflictes i emocions?

-Tenim mecanismes de gestió d’agressions?

Som-hi!